«Αστική Ανάπτυξη» Τρικάλων

Σκοπός της «Αστικής Ανάπτυξης» Τρικάλων, πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκιγκ (Δ.Ε.Π.Α.), είναι:

  • η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και
  • η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Η Δ.Ε.ΠΑ. ιδρύθηκε στις 01-07-2003. Η οργάνωση της Επιχείρησης άρχισε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2003 και ξεκίνησε την κανονική της λειτουργία στις 01-01-2004.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η «Αστική Ανάπτυξη» Τρικάλων έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των υπαρχόντων υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, την εκπόνηση μελετών και κατασκευή υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, την μελέτη, την κατασκευή και την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά πάρκα) και κάθε άλλη δραστηριότητα που συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας στους παρακάτω χώρους.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search